مدیریت پروژه سازمانی (OPM) چارچوبی هست برای همسان‌سازی فعالیت‌های مدیریت پروژه با اهداف و راهبرد‌های سازمانی بطوریکه بتوان فعالیت‌های مدیریت پروژه را به نحو شایسته‌ای در قالب موقعیت و ساختار فعلی سازمان انجام داد. این راهنمای عملکرد برای سازمان‌هایی توصیه می‌شود که تحقق استراتژی خود را از طریق اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر برنامه‌ریزی می‌کنند، این راهنما برای این افراد می‌تواند مفید باشد:

  • مجریان و یا مدیریان درگیر در امر راهبردی، مدیریت و یا نظارت طرح‌ها و پروژه‌ها
  • مجریان و یا مدیران مسئول در توسعه سیاست‌های مرتبط با بهبود سازمانی
  • مجریان و یا مدیران مسئول در زمینه حمایت و پشتیبانی از مدیریت سازمانی پروژه
  • مسئولان دفاتر مدیریت پروژه (PMO) و یا مراکز تعالی
  • متخصصین فرایند و تغییر مالی سازمانی
  • محققان و دانشگاهیان مرتبط با رشته‌های منابع انسانی، مدیریت سازمانی و مدیریت پروژه‌ها

THE STANDARD FOR ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT OPM

Saied Yousefi (Faculty Member of University of Tehran)

Farhad Saeedi (Phd Candidate at University of Tehran)

 

دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست