استانداردی برای حرکت به جلو سازمان‌ها

شایستگی سازمانی مدیریت پروژه، مفهومی جدید در مدیریت پروژه است. امروزه بسیاری از سازمان‌ها در زمینه مدیریت یک پروژه منفرد به بلوغ دست یافته‌اند. با این وجود، تعداد رو به رشد پروژه‌ها باعث شده سازمان‌ها نیازمند روش‌هایی برای مدیریت پروژه‌های چندگانه، مدیریت طرح و پورتفولیو، اعمال حاکمیت در مدیریت پروژه، همراستایی فرآیند‌ها، ساختار‌ها و فرهنگ، و جهت دهی به منابع و افراد در مؤثرترین حالت باشند. IPMA OCB بیانگر مفهوم شایستگی سازمانی در مدیریت پروژه‌ها و ارتباط متقابل میان تمامی اجزای پیش گفته می‌باشد. مخاطبان اصلی IPMA OCB عبارتند از راهبران، مدیران اجرایی ارشد و مدیران پروژه در سازمان‌های پروژه محور. این افراد نیازمند درک جایگاه جدید خود در انجام تحویل پروژه به صورت کارا و اثربخش هستند.

IPMA OCB

IPMA ORGANIZATIONAL Competence Baseline

The standard for moving organizations forward

دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست