مدیریت ارزش کسب شده [۱](EVM) به‌عنوان روشی جدید و کارآ، نقش مهمی را در کنترل یکپارچه پروژه ایفا می‌کند. یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان و دست‌اندرکاران پروژه‌ها این است که پروژه را طبق برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده و بودجه تخصیص داده شده به پایان برسانند. مدیریت ارزش کسب شده با یکپارچه‌سازی مدیریت سه بعد زمان، هزینه و محدوده پروژه، امکان اندازه‌گیری دقیق وضعیت پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع را برای اجرای اقدامات اصلاحی، فراهم می‌آورد.

کتاب حاضر مشتمل بر فصول اصلی زیر است:

  • فصل اول: مبانی مدیریت ارزش کسب شده
  • فصل دوم: چارچوب پیاده‌سازی مدیریت ارزش کسب شده
  • فصل سوم: الزامات مدیریت ارزش کسب شده ناسا
  • فصل چهارم: نقش‌ها و مسئولیت‌ها در مدیریت ارزش کسب شده ناسا
  • فصل پنجم: پیاده‌سازی مدیریت ارزش کسب شده در قرارداد‌ها و پروژه‌های ناسا
  • فصل ششم: فرآیند نظارت بر سیستم مدیریت ارزش کسب شده
  • فصل هفتم: فرآیند پذیرش  سیستم مدیریت ارزش کسب شده
  • فصل هشتم: درس‌های آموخته شده
  • فصل نهم: نمونه‌ای از گزارش وضعیت سیستم مدیریت ارزش کسب شده
دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست