فرآيند اعطاي گواهينامه مدیریت پروژه (IPMA)انجمن مدیریت پروژه اروپا

این گواهینامه های حرفه ای دارای اعتبار بین المللی بوده و صلاحیت حرفه ای هر فرد را در سطح مربوطه نشان می دهد. براي اخذ گواهينامه هاي مدیریت پروژه IPMA بايد ميزان سطح دانش مديريت پروژه و ميزان تجربه متقاضي سنجيده و ارزيابي شود. اين سنجش شامل ارزيابي سه قسمت مستقل زير است كه بر اساس تركيبي از آنها ارزيابي متقاضي گواهينامه ها انجام مي پذيرد:
امتحان
گزارش پروژه
مصاحبه

در سطح D فقط امتحان و در سطح C امتحان و ارزیابی متقاضي و گزارش پروژه او و در سطوح Aو B فقط ارزیابی فرد متقاضی و گزارش پروژه او صورت می گیرد. اطلاعات و دانش مديريت پروژه در ICB ارايه گرديده است و متقاضيان مي توانند از آن استفاده نمايند. متقاضي لازم است از دانش مديريت پروژه آگاهي داشته باشد، زيرا اين آزمون به منظور سنجش دانش مديريت پروژه متقاضي صورت خواهد گرفت، اين در حاليست که ارزيابي در سطوح B و A داراي مصاحبه و سنجش توانايي هاي عملي داوطلب با ارايه گزارش پروژه بوده و به مراتب دشوارتر است.
امتحان به صورت نوشتاري و يا کامپيوتري برگزار مي‌گردد و زمان امتحان ۴ ساعت خواهد بود. سوالات امتحان از منابعي از جمله ICB مي باشد که در اختيار متقاضيان مي باشد. ارزيابي آزمون نيز توسط همين سازمان انجام خواهدشد. نتايج امتحان پس از بررسي توسط مركز اعطاي گواهينامه انجمن مديريت پروژه ايران اعلام خواهد شد و متقاضيان مي توانند آن را دريافت دارند. با توجه به مطالب فصل سه استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline) امتحان هاي مربوط به دريافت گواهينامه هر سطح داراي مفاد مختلفي مي‌باشد که در صورت علاقمندي مي توان در وب سایت مرکز صدور گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران مشاهده کرد.

منبع

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده
فهرست